Cơ cấu tổ chức

18/05/2017 15:06 Số lượt xem: 282

 

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Phụ trách

SĐT

Email công vụ

1

Nguyễn Hữu Thược

15/10/1960

Chủ tịch UBND

Phụ trách chung về chính quyền

0978114490

nhthuoc.lt@bacninh.gov.vn

2

Phạm Đình Đồng

1/10/1965

PCT. UBND

Phụ trách Văn hóa Xh, đời sống văn hóa

0979168767

pddong.lt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Tâm

26/2/1984

Cán bộ VP một cửa

Chuyên môn

0972770768

nttam.lt@bacninh.gov.vn

4

Phạm Huy Núi

16/1/1966

Cán bộ Địa chính XD

Chuyên môn

01695198048

 

6

Phạm Thị Thương

21/12/1984

Cán bộ TP - HT

Chuyên môn

01672229842

ptthuong.lt@bacninh.gov.vn

7

Đặng Thế Muôn

1983

Cán bộ VHXH

Chuyên môn

097278767

dtmuon.lt@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Bá Biện

7/10/1962

Cán bộ VP TK

Chuyên môn

01685312291

nbbien.lt@bacninh.gov.vn

9

Phạm Hoàng Trung

13/12/1974

Cán bộ TC - NS

Chuyên môn

01683215259

phtrung.lt@bacninh.gov.vn

MH