Tổ chức bộ máy xã Ngũ Thái

10/06/2019 10:04 Số lượt xem: 416

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail công vụ

1

Nguyễn Tiến Thuyết

BT đảng ủy

ntthuyet.tt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Đình Thường

CT UBND

ndthuong.tt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Viết Sanh

Phó BTTT

nvsanh.tt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Hữu Anh

Phó CT UBND

nhanh.tt@bacninh.gov.vn

5

Đỗ Hữu San

Phó CT HĐND

dhsan.tt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Đăng Tấn

CT UBMTTQ

ndtan.tt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Tần

CT Hội PN

nttan.tt@bacninh.gov.vn

8

Lê Thị Lâm

CT Hội ND

ltlam.tt@bacninh.gov.vn

9

Trần Văn Hải

VP TK

tvhai.tt@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Văn Huấn

VP TK

nvhuan.tt@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Tất Chính

TP - HT

ntchinh.tt@bacninh.gov.vn

12

Nguyễn Đắc Quyết

Phó trưởng CA

ndquyet.tt@bacninh.gov.vn

13

Nguyễn Kim Ánh

Tài chính KT

nkanh.tt@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Hữu Phán

Địa chính XD

nhphan.tt@bacninh.gov.vn

15

Lê Văn Hải

Địa chính NN

lvhai.tt@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Huy Thực

CHT QS

nhthuc.tt@bacninh.gov.vn

17

Nguyễn Tất Hệ

TP -HT

nthe.tt@bacninh.gov.vn

18

Lê Sỹ Tiến

TRưởng CA

lstien.tt@bacninh.gov.vn

19

Nguyễn Danh Cường

VH - XH

ndcuong.tt@bacninh.gov.vn

20

Nguyễn Thị Mát

XH - XH

ntmat.tt@bacninh.gov.vn