Cơ cấu tổ chức

15/05/2017 09:59 Số lượt xem: 0

Cơ cấu tổ chức 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

             

1

Nguyễn Đăng Thế

1962

Quyền Chủ tịch UBND

Phụ trách chung

02223507186

ndthe.lt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thắng

1964

Phó Chủ tịch UBND

 

0979143016

nvthang.lt@bacninh.gov.vn

             

3

Đoàn Vĩnh Năm

1975

Cán bộ VP-TK

Văn phòng

01668806951

dvnam.lt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Thành

1984

Cán bộ VH-XH

Văn hóa thông tin

0968152363

nvthang.lt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Mạnh Tiến

1981

Cán bộ ĐC-NN-XD-MT

Địa chính -XD

0965586857

nmtien.lt@bacninh.gov.vn

Vũ Văn Sáu

1959

Cán bộ ĐC-NN-XD-MT

Nông nghiệp -MT

01696620389

vvsau.lt@bacninh.gov.vn

Đoàn Đắc Nghiêm

1962

Cán bộ Tư pháp – hộ tịch

Tư pháp-HT một cửa

0984845010

ddnghiem.lt@bacninh.gov.vn

8

Bùi Đình Thành

1964

Cán bộ Tư pháp – hộ tịch

Tư pháp-HT một cửa

0985136522

 

Nguyễn Hồng Nhiên

1983

Cán bộ Tài chính – KT

Tài chính – kế toán

0968438269

nhnhien.lt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Hằng

1988

Cán bộ VP-TK

Một cửa, thống kê

0976419889

nthang.lt@bacninh.gov.vn

PH