Di tích lịch sử văn hóa

15/05/2017 09:53 Số lượt xem: 0

 

Đình làng Văn Xá Trong

Thôn Văn Xá Trong, xã Phú Hòa

Đình làng Hương Chi

Thôn Hương Chi, xã Phú Hòa

Đình làng Phương Mới

Thôn Phương Mới, xã Phú Hòa

Đình làng Duyện Dương

Thôn Duyện Dương, xã Phú Hòa

Đình làng Văn Xá Ngoài

Thôn Văn Xá Ngoài, xã Phú Hòa

Chùa Ngọc Xá

Thôn Phương Xá, xã Phú Hòa

Chùa Sùng Quang

Thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa

Chùa Bảo Lâm

Thôn Bà Khê, xã Phú Hòa

Chùa Vân Hoa

Thôn Phú Văn Dưới, xã Phú Hòa

Chùa Hương Chi

Thôn Hương Chi, xã Phú Hòa

Chùa làng Phương Mới

Thôn Phương Mới, xã Phú Hòa

Chùa làng Phương Thanh

Thôn Phương Thanh, xã Phú Hòa

Chùa làng Tĩnh Xá

Thôn Tĩnh Xá, xã Phú Hòa

Chùa làng Phú Văn Trên

Thôn Phú Văn Trên, xã Phú Hòa

Chùa làng Văn Xá Trong

Thôn Văn Xá Trong, xã Phú Hòa

Chùa làng Văn Xá Ngoài

Thôn Văn Xá Ngoài, xã Phú Hòa

Chùa làng Ngọc Thượng

Thôn Ngọc Thượng, xã Phú Hòa

Chùa làng Duyện Dương

Thôn Duyện Dương, xã Phú Hòa

Nghè làng Bà Khê

Thôn Bà Khê, xã Phú Hòa

Lăng họ Đặng

Thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa

Nhà thờ họ Nguyễn

Thôn Phú Văn Trên, xã Phú Hòa

Nhà thờ họ Đoàn

Thôn Ngọc Thượng, xã Phú Hòa

Am Trinh Nghĩa

Thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa

Miếu làng Tĩnh Xá

Thôn Tĩnh Xá, xã Phú Hòa

PH