Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5920

Đã truy cập : 43497460

Theo kế hoạch vụ mùa 2019 xã nhà gieo cấy 240,6 ha đến thời điểm hiện nay cơ bản trên khắp các cánh đồng, lúa mùa đã chín vàng, những ngày vừa qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các HTXNN Bích Khê, Phú Lâu 2 và Thọ Ninh đã bắt đầu thu hoạch lúa, theo đó vụ mùa này 3 HTX trên gieo cấy 128 ha bằng 53% diện tích gieo cấy của cả xã, tập trung  ở trà lúa mùa trung và mùa muộn, với cơ cấy giống chủ yếu là Q5, khang dân, bắc thơm, nếp các loại và một số ít diện tích lúa lai có năng xuất cao.