KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

21/08/2020 14:52 Số lượt xem: 16
 Những ngày này của tháng 8 lịch sử cách đây 75 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cùng với nhân dân cả nước nói chung và nhân dân xã Phú Lương nói riêng, đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích nô lệ, lật đổ chế độ đánh phong kiến dành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng tháng tám thành công là một bước ngoạt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cách mạng tháng tám có ý nghĩa hết sức to lớn và sâu sắc đối với dân tộc ta. Bằng thắng lợi của cách mạng tháng tám nhân dân ta đã đập tan ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ vận mệnh của mình.

Thưa quý vị nhân dân và các bạn!

         Những ngày này của tháng 8 lịch sử cách đây 75 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cùng với nhân dân cả nước nói chung và nhân dân xã Phú Lương nói riêng, đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích nô lệ, lật đổ chế độ đánh phong kiến dành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng tháng tám thành công là một bước ngoạt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cách mạng tháng tám có ý nghĩa hết sức to lớn và sâu sắc đối với dân tộc ta. Bằng thắng lợi của cách mạng tháng tám nhân dân ta đã đập tan ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ vận mệnh của mình.

           Thưa quý vị nhân dân và các bạn!

          Cách mạng Tháng Tám thành công có ý nghĩa lịch sử to lớn. Cách mạng tháng Tám đã đánh đuổi bọn đế quốc Pháp – Nhật, giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ phong kiến, và là tiền đề lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện này đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, dân tộc, dân chủ, đưa dân ta từ người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, đưa Đảng ta từ một Đảng bất hợp pháp trở thành một Đảng cầm quyền trong cả nước.

          Cách mạng tháng Tám đã mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta – kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội, ghi thêm một trang oanh liệt nữa vào truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm anh hùng bất khuất của dân tộc ta.

      Cách mạng tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Ðảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

          Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng tháng Tám đã mang lại nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cao Xuân Tuấn - Trưởng ĐTT xã