Cơ cấu tổ chức

06/11/2017 08:25 Số lượt xem: 101

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Trịnh Văn Thăng

1972

Chủ tịch UBND - Phụ trách chung

0978706979

tvthang.lt@bacninh.gov.vn

2

Cao Phan Thành

1974

Phó chủ tịch UBND

0984433767

cpthanh.lt@bacninh.gov.vn

3

Cao Thị Thê

1967

Chủ tịch MTTQ

0977795489

 

4

Đỗ Thị Lan

1982

Chủ tịch HPN

0978524617

 

5

Nguyễn Thị Lương

1993 Bí thư Đoàn thanh niên 0352187377

 

6

Cao Phan Cẩn

1965

Chủ tịch HND

0984527797

 

7

Trịnh Văn Hỗ

1957

Chủ tịch CCB

0364543718

 

8

Trịnh Văn Doan

1967

Văn phòng thống kê

0988482017

 

9

Nguyễn Văn Hưng

1986

Chỉ huy trưởng BCHQS

0969616258

 

10

Đỗ Huy Khoa

1983 Phó Chỉ huy trưởng BCHQS 0912822564  

11

Nghiêm T.Hồng Nhung

1983

Tư pháp - Hộ tịch

0968160982 nthnhung.lt@bacninh.gov.vn

12

Phạm Thị Trang

1987

 

Tư Pháp - Hộ tịch

 

0973733268

pttrang1.lt@bacninh.gov.vn

13

Ngô Văn Thách

 

1980

 

Địa chính MTXD&NN

0976759720

nvthach.lt@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Thị Tình

1980

Kế toán NS

0986921238

nttinh.lt@bacninh.gov.vn

15

Phạm Ngọc Hòa

1981

Địa chính MTXD&NN

0981138381

pnhoa.lt@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Trọng Tuân

1984

Văn Hóa XH

0973502245

nttuan.lt@bacninh.gov.vn

17

Trịnh Văn Mạnh

1969

Lao động - TB&XH

0988652170

tvmanh.lt@bacninh.gov.vn

18

Nguyễn Ngọc Ninh

1974

Tư pháp - Hộ tịch

0987071809

 

19

Phí Đình Thạo 1985 Phó Trưởng Công an xã 0915118181  
QP