Di tích lịch sử văn hóa

24/05/2017 08:08 Số lượt xem: 0

Quảng Phú có:...... di tích lịch sử văn hóa; Trong đó:.... di tích được xếp hạng cấp:... quốc gia, ... tỉnh, .... huyện

Tiêu biểu là:.....

                                                                                           

Đình làng Lĩnh Mai

Thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú

Đền làng Thanh Gia

Thôn Thanh Gia, xã Quảng Phú

Chùa Bảo Khánh

Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú

Chùa Pháp Thánh

Thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú

Chùa làng Tuyên Bá

Thôn Tuyên Bá, xã Quảng Phú

Chùa Vĩnh Thái

Thôn Thanh Gia, xã Quảng Phú

Chùa Tây Thiên

Thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú

Chùa làng Quảng Nạp

Thôn Quảng Nạp, xã Quảng Phú

 

QP