Tổ chức bộ máy xã Trí Quả

10/06/2019 15:39 Số lượt xem: 432

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail công vụ

1

Đào Xuân Anh

Bí thư đảng ủy xã

dxanh.tt@bacninh.gov.vn

2

Dương Văn Phao

Chủ tịch xã, thị trấn

dvphao.tt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Đình Triệu

Phó bí thư đảng ủy xã

ndtrieu.tt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Văn Việt

Phó chủ tịch UBND xã

nvviet1.tt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Đình Mật

Phó Chủ tịch HĐND xã

ndmat.tt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Phiu

Chủ tịch MTTQ xã

nvphiu.tt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Vấn

Chủ tịch HPN xã

ntvan.tt@bacninh.gov.vn

8

Phạm Văn Dũng

Chủ tịch HND xã

pvdung.tt@bacninh.gov.vn

9

Ngô Văn Nhẫn

Chủ tịch HCCB xã

nvnhan.tt@bacninh.gov.vn

10

Phan Văn Quảng

Chỉ huy trưởng QS

pvquang.tt@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Đình Quang

Trưởng Công an

ndquang1.tt@bacninh.gov.vn

12

Trần Linh Hiển

Bí thư đoàn thanh niên

tlhien.tt@bacninh.gov.vn

13

Nguyễn Đình Lư

Cán bộ

ndlu.tt@bacninh.gov.vn

14

Dương Văn Hải

Cán bộ

dvhai.tt@bacninh.gov.vn

15

Nguyễn Bá Tuân

Cán bộ

nbtuan.tt@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Văn Đoàn

Cán bộ

nvdoan.tt@bacninh.gov.vn

17

Nguyễn Đình Hùng

Cán bộ

ndhung.tt@bacninh.gov.vn

18

Nguyễn Văn Thành

Cán bộ

nvthanh3.tt@bacninh.gov.vn

19

Lê Xuân Hồng

Cán bộ

lxhong.tt@bacninh.gov.vn

20

Nguyễn Thị Thu Hà

Cán bộ

nttha.tt@bacninh.gov.vn

21

Lê Thị Thảnh

Cán bộ

ltthanh.tt@bacninh.gov.vn