Tổ chức bộ máy xã Nam Sơn

19/06/2019 09:00 Số lượt xem: 0

ĐẢNG ỦY XÃ:

1. Đ/c Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Đảng ủy xã

Đồng chí Bí thư là người đứng đầu đảng bộ, chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ thành ủy, trước Đảng bộ và nhân dân về sự lãnh đạo của đảng trên mọi lĩnh vực ở địa phương, đơn vị và chịu trách nhiệm trực tiếp về những công việc được phân công…..

Bí thư Đảng ủy có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ trì các công việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; chủ trì và kết luận các hội nghị của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; chủ động đề xuất, trao đổi thảo luận trong Ban Thường vụ Đảng ủy những vấn đề lớn, quan trọng để đưa ra Ban Chấp hành thảo luận, quyết định.

2. Chỉ đạo tổ chức quán triệt trong Đảng bộ, nhân dân địa phương và trực tiếp tổ chức quán triệt trong Ban Chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo và định hướng chuẩn bị những đề án quan trọng nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để trình hội nghị Ban Chấp hành thảo luận, quyết định.

3. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng - an ninh, là Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, công tác nội chính; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác XDCS và thực hiện quy chế DCCS.

4. Tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, các khâu và lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ ở địa phương. Chủ động đề xuất kiến nghị với Ban Chấp hành các chủ trương, biện pháp để cải tiến và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; bảo đảm sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đúng quy chế và quy định của Điều lệ Đảng. Giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy và trong Đảng bộ.

5. Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết theo định kỳ việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chỉ đạo tổng kết các mặt công tác lớn của địa phương; báo cáo với thành ủy và thông báo cho cấp dưới về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở địa phương và hoạt động của cấp ủy theo đúng quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy.

6. Chỉ đạo đồng chí Phó Bí thư thường trực giải quyết công việc hằng ngày của Đảng ủy; chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của Đảng ủy có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Đồng chí Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban Chấp hành ký các nghị quyết, các văn bản của Ban Chấp hành.

2. Đ/c Nguyễn Văn Tịnh – Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch  HĐND xã

Cùng với đồng chí Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy về những công việc được phân công.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư việc chuẩn bị dự thảo quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác năm, hàng tháng của Ban Chấp hành Đảng bộ; chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và tổ chức thực hiện Quy chế, các chương trình công tác đã đề ra; chuẩn bị chương trình nội dung các hội nghị của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

2. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư việc điều hành và giải quyết những công việc hàng ngày của Đảng bộ. Trực tiếp giải quyết những công việc do Bí thư ủy nhiệm; thay mặt Bí thư khi bí thư đi vắng. Trực tiếp quản lý hồ sơ đảng viên của Đảng bộ.

3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và việc phối hợp công tác giữa tổ chức đảng với chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng và của Đảng ủy. Chủ trì cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách lĩnh vực xử lý những việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan bộ phận hoặc những việc do các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách lĩnh vực đề nghị.

4. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sởcông tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác dân vận của đảng; Công tác dân tộc, tôn giáo của Đảngcông tác quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, nghiệp vụ đảng viên; công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng; công tác tài chính đảng và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Thay mặt Ban Chấp hành ký một số văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo sự phân công của đồng chí Bí thư.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của đồng chí Bí thư (Phó Bí thư Thường trực) Đảng ủy là Chủ tịch Hội đồng nhân dân

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy về toàn bộ hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật; phối hợp với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

- Chỉ đạo cụ thể hoá, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ và của cơ quan nhà nước cấp trên liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân xã; việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định. Chỉ đạo xây dựngchương trình hoạt động, chương trình giám sát hằng năm, chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; những quyết định quan trọng của Hội đồng nhân dân về kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh và những vấn đề quan trọng khác của ... cần xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ xã trước khi trình Hội đồng nhân dân quyết định.

- Định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã về hoạt động của Hội đồng nhân dân; chủ động đề xuất những vấn đề thuộc trách nhiệm và phạm vi công tác của Hội đồng nhân dân xã cần báo cáo, xin ý kiến tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ; phối hợp chặt chẽ với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong xử lý công việc để đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành giữa Đảng và chính quyền.

3. Đ/c Nguyễn Ngọc Chanh- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ Tịch UBND xã

Cùng với đồng chí Bí thư; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy về công việc được phân công….

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND nhân dân xã có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy về toàn bộ hoạt động của chính quyền ở địa phương theo quy định của pháp luật; cùng với các đồng chí Ủy viên ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành trong Ủy ban nhân dân chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

2. Chỉ đạo việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân ở địa phương. Cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của các cấp ủy đảng và nhà nước trên địa bàn. Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng các đề án cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách, về quốc phòng, an ninh, để trình Đảng ủy thảo luận, quyết định theo chương trình công tác của cấp ủy.

3. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban thường vụ và đồng chí Bí thư chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua – khen thưởng, công tác dân vận của chính quyền.hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh trên địa bàn và các công việc chỉ đạo, điều hành chủ yếu của ủy ban nhân dân cho Đảng ủy theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

4. Thường xuyên báo cáo, báo cáo theo yêu cầu của đồng chí Bí thư và Ban thường vụ Đảng ủy về hoạt động của Ủy ban nhân dân; chủ động đề xuất kiến nghị những vấn đề thuộc trách nhiệm và phạm vi công tác của Ủy ban nhân dân cần báo cáo xin ý kiến tập thể Ban thường vụ hoặc Ban chấp hành; phối hợp chặt chẽ với đồng chí Phó Bí thư thường trực và đồng chí Chủ tịch HĐND trong xử lý công việc để bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành giữa Đảng và chính quyền.

Phối hợp với Thường trực HĐND xã, Khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng chính quyền, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở.

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

1. Đ/c Nguyễn Văn Tịnh- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  HĐND xã

Điều hành chung các công việc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã. Giữ mối liên hệ công tác giữa Hội đồng nhân dân xã với Thường trực HĐND TP, UBND TP, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các cơ quan trên địa bàn xã…….

1. Chịu trách nhiệm trước HĐND xã về các hoạt động của Thường trực HĐND, thay mặt HĐND trong quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước cấp trên, với Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, trong xã và huyện.

2. Chỉ đạo việc thể chế hoá chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND - UBND huyện, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động của HĐND cả nhiệm kỳ và hàng năm.

3. Phối hợp với UBND để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND. Chỉ đạo việc phối hợp với Chủ tịch UBND xã để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết HĐND giữa hai kỳ họp.

4. Phân công nhiệm vụ cho Đ/c Phó Chủ tịch HĐND để đảm bảo cho hoạt động thường xuyên của thường trực HĐND giữa 2 kỳ họp theo luật định.

5. Thực hiện những hiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Đ/c Nguyễn Văn Vàng – Phó Chủ tịch HĐND xã

Thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân xã; chỉ đạo các hoạt động thường xuyên của đại biểu Hội đồng nhân dân xã…..

1. Chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch HĐND phân công. Thay mặt Chủ tịch HĐND xã điều hành công việc hàng ngày.

2. Phụ trách việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND, đôn đốc thực hiện các báo cáo, đề án của các cơ quan trình kỳ họp đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Chỉ đạo việc soạn thảo các báo cáo định kỳ, đột xuất cũng như báo cáo của Thường trực HĐND trình tại kỳ họp HĐND. Chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn thành nội dung, hình thức Nghị quyết của HĐND trước khi ban hành.

3. Phụ trách các hoạt động Thường trực giữa 2 kỳ họp. Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung các hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc UBND xã và các cơ quan chức năng tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tại địa phương.

4. Giúp Chủ tịch HĐND xã điều hoà, phối hợp hoạt động các cơ quan chức năng của địa phưong và cơ quan nhà nước cấp trên, các cơ quan hữu quan khác.

5. Thường trực tiếp dân, tiếp nhận, chuyển đơn thư và đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân, theo dõi đôn đốc các cơ quan của UBNDxã, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ý kiến đề nghị của cử tri và nhân dân trong xã.

6. Phụ trách công tác đại biểu: Theo dõi đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến cử tri; Tiếp nhận và xử lý thông tin của đại biểu HĐND, theo dõi hoạt động của các tổ HĐND và đại biểu HĐND.

7. Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng giúp việc trực tiếp Thường trực HĐND trong việc phục vụ các kỳ họp và các hoạt động khác của HĐND.

8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

III. UBND xã

1. Đ/c Nguyễn Ngọc Chanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

2. Đ/c Nguyễn Văn Hoằng – Phó Chủ tịch UBND xã

1. Phó Chủ tịch UBND xã được Chủ tịch UBND xã phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chỉ đạo một số cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND xã và UBND xã. Trong lĩnh vực công tác được phân công, Phó Chủ tịch UBND xã có nhiệm vụ, quyền hạn:

Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND xã, UBND xã, trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã, Quyết định, Chỉ thị của UBND xã, Chủ tịch UBND xã, chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực được phân công;

Nguồn: UBND xã Nam Sơn