Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Đề án Tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh”

Từ ngày : 26/11/2021
Đến ngày : 26/12/2021


2

Lấy ý kiến góp ý dự thảo "Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030"

Từ ngày : 19/11/2021
Đến ngày : 19/12/20213

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh"

Từ ngày : 18/11/2021
Đến ngày : 18/12/2021

4

Kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 15/11/2021
Đến ngày : 15/12/2021


5

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Từ ngày : 11/11/2021
Đến ngày : 11/12/20216

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

Từ ngày : 03/11/2021
Đến ngày : 03/12/2021

7

Lấy ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Từ ngày : 15/10/2021
Đến ngày : 15/11/20218

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Từ ngày : 14/10/2021
Đến ngày : 14/11/2021

9

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

Từ ngày : 14/10/2021
Đến ngày : 14/11/2021

10

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Từ ngày : 14/10/2021
Đến ngày : 14/11/2021

11

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Từ ngày : 14/10/2021
Đến ngày : 14/11/2021

12

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh”.

Từ ngày : 12/10/2021
Đến ngày : 12/11/2021


13

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Từ ngày : 06/10/2021
Đến ngày : 06/11/2021


Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Lấy ý kiến góp ý dự thảo ban hành Quy định một số chế độ tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 26/10/2021
Đến ngày : 26/11/2021

2

Kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 21/10/2021
Đến ngày : 21/11/2021


3

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh"

Từ ngày : 06/10/2021
Đến ngày : 06/11/2021


4

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Thông qua Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh"

Từ ngày : 17/09/2021
Đến ngày : 17/10/2021

5

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách về học phí; hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động của đại dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, năm học 2021-2022

Từ ngày : 17/09/2021
Đến ngày : 17/10/2021


6

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc Dự thảo “Quy chế quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bắc Ninh”

Từ ngày : 31/08/2021
Đến ngày : 30/09/2021

7

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc Dự thảo lần 2 Nghị Quyết Ban hành Quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp và Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 23/08/2021
Đến ngày : 23/09/2021

8

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, trợ cấp xã hội và bảo hiểm y tế đối với đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí tạo Quỹ thu nhập ban đầu cho Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và mức tặng quà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học vào dịp ngày 10/8 hàng năm, Ngày thảm họa da cam/Dioxin Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Từ ngày : 20/08/2021
Đến ngày : 20/09/20219

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc quy định cơ cấu tổ chức, chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Tổ dân phòng tự quản khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 02/08/2021
Đến ngày : 02/09/2021


10

Lấy ý kiến vào các Dự thảo liên quan đến chính sách hỗ trợ thay thế Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND

Từ ngày : 29/07/2021
Đến ngày : 29/08/202111

Lấy ý kiến Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 28/07/2021
Đến ngày : 28/08/2021

12

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc Dự thảo Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 20/07/2021
Đến ngày : 20/08/2021

13

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc dự thảo Quyết định ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 15/07/2021
Đến ngày : 15/08/2021

14

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc Dự thảo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 09/07/2021
Đến ngày : 09/08/202115

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc Dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 để xin ý kiến nhân dân.

Từ ngày : 05/07/2021
Đến ngày : 05/08/2021


16

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc bãi bỏ Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn (Nghị quyết số 148/2018/HĐND).

Từ ngày : 05/07/2021
Đến ngày : 05/08/2021


17

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc Dự thảo “Quy định Phân công, phân cấp quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

Từ ngày : 01/07/2021
Đến ngày : 01/08/2021


18

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ, chính sách phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025

Từ ngày : 28/06/2021
Đến ngày : 28/07/2021

19

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc Dự thảo Nghị quyết Quy định tạm thời giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 25/06/2021
Đến ngày : 25/07/2021


20

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo vào Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Từ ngày : 24/06/2021
Đến ngày : 24/07/2021

Trang 1/15123456>>|