Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 1497

XÃ ĐỨC LONG

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đức Long

- Địa chỉ: Đức Long - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: duclong.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Xòe

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Vũ Đình Thi

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Khắc

- Phó Chủ tịch HĐND: Hoàng Văn Quân

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Minh Tưởng