V/v công bố công khai danh mục các đường, phố đô thị Phố Mới dự kiến đặt tên trong giai đoạn I

04/06/2019 10:08 Số lượt xem: 228
Được sự nhất trí của BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ Đề án đặt tên đường, tên phố đô thị Phố Mới huyện Quế Võ (giai đoạn I) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện Quế Võ tổ chức công khai danh mục các đường, phố đô thị Phố Mới dự kiến đặt tên trong giai đoạn I để nhân dân tham gia ý kiến.

THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Chủ tịch UBND huyện Quế Võ về việc thành lập Ban Xây dựng đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng huyện Quế Võ;

Ban Xây dựng đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng huyện Quế Võ đã tiến hành rà soát, lập danh mục các đường, phố cần đặt tên; xin ý kiến các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện; thị trấn Phố Mới và các xã Phượng Mao, Phương Liễu, Bằng An, Việt Hùng về danh mục các đường, phố đô thị Phố Mới cần đặt tên trong giai đoạn I;

Được sự nhất trí của BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ Đề án đặt tên đường, tên phố đô thị Phố Mới huyện Quế Võ (giai đoạn I) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện Quế Võ tổ chức công khai danh mục các đường, phố đô thị Phố Mới dự kiến đặt tên trong giai đoạn I để nhân dân tham gia ý kiến (có danh mục kèm theo).

Chủ tịch UBND yêu cầu:

1. Đài Phát thanh huyện: Công bố công khai trên hệ thống phát thanh huyện danh mục các đường, phố đô thị Phố Mới dự kiến đặt tên trong giai đoạn I từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 10/6/2018.

2. Cổng thông tin điện tử huyện: Công bố công khai trên hệ thống Cổng TTĐT huyện danh mục các đường, phố đô thị Phố Mới dự kiến đặt tên trong giai đoạn I từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 10/6/2018.

3. UBND thị trấn Phố Mới, UBND các xã: Phượng Mao, Phương Liễu, Bằng An, Việt Hùng:

- Công bố công khai danh mục các đường, phố đô thị Phố Mới dự kiến đặt tên trong giai đoạn I từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 10/6/2018 trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở.

- Niêm yết công khai danh mục các đường, phố đô thị Phố Mới dự kiến đặt tên trong giai đoạn I từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 10/6/2018 tại Nhà văn hóa các thôn, khu phố và các nơi công cộng khác trên địa bàn để đông đảo nhân dân địa phương được biết.

- Tổng hợp ý kiến của nhân dân địa phương bằng văn bản, gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 12/6/2018.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tổng hợp ý kiến của nhân dân trên địa bàn báo cáo UBND Huyện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND huyện hoàn thiện hồ sơ Đề án đặt tên đường, tên phố đô thị Phố Mới huyện Quế Võ (giai đoạn I) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

NỘI DUNG CHI TIẾT:

1. Công văn về việc công bố công khai danh mục tên đường, tên phố đô thị Phố Mới dự kiến đặt tên (giai đoạn I);

2. Phụ lục I. Danh mục các tuyến đường, tuyến phố dự kiến đặt tên;

3. Phụ lục II. Trích yếu danh nhân, địa danh dự kiến đặt tên đường, tên phố.

BBT
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!