Cơ cấu tổ chức

17/05/2017 14:44 Số lượt xem: 240

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Đoàn Ngọc Tiến

1964

Giám đốc

Phụ trách chung 

 

dntien.lt.lt@bacninh.gov.vn

2

Trần Đình Tập

1969

Phó giám đốc

Phụ trách: thủy sản

0912342886

tdtap.lt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Dung

1988 Viên chức Tổng hợp báo cáo 0904124103 ntdung2.lt@bacninh.gov.vn

4

Dương Thùy Linh

1985

Viên chức

Phụ trách xã Lâm Thao

0972685099

dtlinh.lt@bacninh.gov.vn

5

Trần Văn Dũng

1962

Phó giám đốc Bvtv

 

tvdung.lt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Nam

1978

Cán bộ văn phòng

Cán bộ văn phòng

0983069763

nvnam.lt@bacninh.gov.vn

7

Bùi Hà Thu

1991

Viên chức

Văn thư

 

bhthu.lt@bacninh.gov.vn

8

Vũ Viết Tuấn

1963

Viên chức

KN Phụ trách xã Trung Kênh

0989609103

vvtuan.lt@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Văn Tốn

1967

Viên chức

KN Phụ trách xã Thị trấn Thứa

01697256425

nvton.lt@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Duy Hướng

1977

Viên chức

KN Phụ trách xã Lai Hạ

0948242890

ndhuong.lt@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Hương Tân

1980

Viên chức

kế toán

0989789239

nhtan1.lt@bacninh.gov.vn

12

Lương Duy Yên

1977

Viên chức

KN Phụ trách xã Phú Lương

01697269885

ldyen.lt@bacninh.gov.vn

13

Vũ Văn Thiệp

1979 Viên chức phụ trách vật  tư nông nghiệp  

 

14

Đoàn Thị Trang

1996

Viên chức

Bvtv

 

dttrang.lt@bacninh.gov.vn

15

Trần Thị Kim Anh

1998

Viên chức

khuyến nông

 

ttkanh.lt@bacninh.gov.vn

16 Đặng Thế Tân 1964 Viên chức BVTV  

l

17

Lê Tuấn Hùng

1996 Viên chức khuyến nông    

18

Nguyễn Văn Thủy

1965

Viên chức

KN Phụ trách xã Quảng Phú

0972514838

nvthuy.lt@bacninh.gov.vn

19

Nguyễn Văn Đạt

1968

Viên chức

KN Phụ trách xã Tân Lãng

0934668962

 

20

Nguyễn Thị Vân

1986

Viên chức

KN Phụ trách xã Trừng Xá

0986278706

ntvan1.lt@bacninh.gov.vn

 
TTDVNN