Chức năng, nhiệm vụ Đảng ủy

09/07/2019 16:18 Số lượt xem: 230

Tháng 5 năm 2015 Đảng bộ thị trấn Chờ tổ chức Đại hội Đảng bộ bầu ra 15 đồng chí trong BCH, 5 đ/c Ban thường vụ, tính đến tháng 6 năm 2019 có 616 Đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ.

Chức năng nhiệm vụ, BCH Đảng ủy là cơ quan cao nhất của Đảng Bộ, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng Bộ hệ thống chính trị của toàn thị trấn, được quy định tại điều lệ Đảng và Hiến pháp, lãnh đạo chỉ đạo đường lối chính sách của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ thị trấn, lãnh đạo chính quyền làm tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đảng Ủy lãnh đạo bằng NQ và chủ trương của hội nghị BCH, thông qua chỉ đạo của Ban Thường vụ.

Phân công nhiệm vụ Bí thư, Phó Bí thư. Đ/c Bí thư đảng ủy chủ trì công việc của BCH và Ban Thường vụ, nắm vững công tác xây dựng đảng nhất là công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, chăm lo quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chủ chốt, ở cơ sở và các ban ngành, đoàn thể, chăm lo và giữ gìn đoàn kết trong cấp ủy.

Các đồng chí Phó bí thư cùng đồng chí bí thư, tổ chức quán triệt và kiểm tra đôn đốc thực hiện việc nghị quyết, kịp thời phát hiện để uốn nắn và phát huy.