Chức năng, nhiệm vụ HĐND thị trấn

10/07/2019 14:57 Số lượt xem: 158

HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương, đại diện cho ý trí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

HĐND thị trấn khóa 22 nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu ra 31 ông bà, được thực hiện theo Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.

Chức năng nghiệm vụ: thực hiện theo điều 67 và 68 của Luật tổ chức Chính quyền địa phương.

Tổ chức bộ máy gồm có: Thường trực HĐND và các ban HĐND (Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế).

Phân công nhiệm vụ: Chủ tịch HĐND thị trấn phụ trách chung, Phó chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm hoạt động chuyên trách, Trưởng ban và Phó ban là ủy viên, hoạt động kiêm nhiệm.