Chức năng, nhiệm vụ UBND thị trấn

10/07/2019 15:09 Số lượt xem: 519

UBND thị trấn là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, các chức danh của UBND được HĐND cùng cấp bầu và có nhiệm kỳ chung với nhiệm kỳ UBND. UBND gồm có 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch, văn xã và khối  kinh tế.

Chức năng nhiệm vụ thực hiện theo điều 69 và điều 70,71. Theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Tổ chức bộ máy, UBND gồm có 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch, văn xã và khối  kinh tế và 2 ủy viên UBND (Quân Sự, Công An).