Cơ cấu tổ chức HĐND thị trấn

10/07/2019 14:58 Số lượt xem: 268


I. Tổ chức bộ máy (Nhiệm kỳ 2021 – 2026)

   2- Đồng chí: Nguyễn Văn Lương - Chủ tịch HĐND

 

          - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

          - Ngày tháng năm sinh: 17/6/1971

          - Quê quán: Trác Bút, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Nơi cư trú: Trác Bút, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 16/12/1994            Ngày chính thức: 16/12/1995

          - Địa chỉ Email: nvluong.yp@bacninh.gov.vn

 2- Đồng chí: Nguyễn Đăng Tuyến

          - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

          - Ngày tháng năm sinh: 25/01/1977

          - Quê quán: Phú Mẫn, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Nơi cư trú: Phú Mẫn, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 16/01/1998            Ngày chính thức: 16/01/1999

          - Địa chỉ Email: ndtuyen.yp@bacninh.gov.vn