GIỚI THIỆU CHUNG VỀ UBND TỈNH BẮC NINH

25/06/2019 04:13 Số lượt xem: 9929
 
 
Trụ sở: Số 10 - Đường Phù Đổng Thiên Vương - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
 
1. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.
 

2. Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Số lượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ quy định.

 

* Sơ đồ quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.