Thông báo: Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021

17/05/2021 23:31 Số lượt xem: 346
  Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021.
Nguồn: cổng TTĐT huyện Yên Phong