Thông tin liên hệ

07/08/2019 21:11 Số lượt xem: 416
Thông tin liên hệ

1. Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy:

- Địa chỉ: Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Văn phòng: Mẫn Hoàng Trung

- Điện thoại: 3.881.381

- Email: .............@bacninh.gov.vn

2. UBND xã

 Văn phòng HĐND-UBND xã

- Địa chỉ: Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Văn phòng: Ngô Thị Hoa

- Điện thoại: 3.860.218

- Email: dongtho.yenphong@bacninh.gov.vn

Văn Thành