Cơ cấu tổ chức Đảng ủy xã Tam Đa

09/07/2019 16:19 Số lượt xem: 3638

Đảng uỷ là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ xã giữa hai kỳ đại hội, có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, công tác vận động quần chúng.

Quán triệt nghị quyết của Đảng và chỉ thị của TW, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ và nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII. Đảng uỷ tiến hành thảo luận và quyết định những đề án, chuyên đề kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, công tác vận động quần chúng.

Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách xã hàng năm do UBND xã trình.

Thông qua báo cáo và và nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy vai trò của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong xã.

Chuẩn bị đại hội Đảng bộ Xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tổ chức bộ máy