Phát huy vai trò, trách nhiệm của hội, thời gian qua Hội LHPN xã Gia Đông đã vận động hội viên, phụ nữ thực hiện hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động, góp phần tích cực vào quá trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương.