Cơ cấu tổ chức

05/06/2017 13:59 Số lượt xem: 56

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

1

Lê Văn Hùng

1968

Chủ tịch HĐND

Phụ trách HĐND

02223507037

2

Trần Văn Lịch

1970

Phó CT Hội đông nhân dân

Phụ trách công tác hội đồng nhân dân

0987620205

 

 

 
 
TC