Cơ cấu tổ chức

05/06/2017 14:04 Số lượt xem: 571

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

    Lê Văn Hùng

1968

Chủ tịch UBND xã

Phụ trách điều hành UBND khối nội chính

0983640756

lvhung1.lt@bacninh.gov.vn

2

Trần Văn Lịch

1970

Phó chủ tịch UBND

Phụ trách khối kinh tế, văn hóa xã hội

0987620205

tvlich.lt@bacninh.gov.vn

3

  Trần Đình Nghĩa  1976  CC Văn phòng -     Thống kê

Phụ trách Bộ phận một cửa 

  0978048569          tdnghia.lt@bacninh.gov.vn

4

Lương Văn Chiến

1968

CC Văn phòng - Thống kê

Thống kê

0344765838

lvchien.lt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Toàn

1987

CC Văn hóa xã hội

Phụ trách công tác lao động, thương binh & xã hội

0972666185

nttoan1.lt@bacninh.gov.vn

6

Phí Đình Ánh

1963

CC Văn hóa xã hội

Phụ trách công tác văn hóa thông tin

0979604007

pdanh.lt@bacninh.gov.vn

7

Phạm Thị Thời

1989

CC Tư pháp hộ tịch

Phụ trách công tác tư pháp, hộ tịch

0968242488

 

ptthoi.lt@bacninh.gov.vn

8

Phạm Văn Phượng

1971

CC Địa chính -NN-XD&MT

Phụ trách NN-MT

0982660037


pvphuong.lt@bacninh.gov.vn

 

10

  Nguyễn Văn Sĩ 1980 CC Tư pháp hộ tịch Phụ trách tư pháp  0976714636 nxsy.lt@bacninh.gov.vn

11

Vũ Văn Kha

 

Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự

Phụ trách công tác quân sự

   

12

Đinh Thị Hồng

1970

Chủ tịch Hội phụ nữ

Phụ trách công tác về phụ nữ

0967234488

hoiphunuxatrungchinh@gmail.com

13

Nguyễn Đức Diên

1965

CT Hội Cựu chiến binh

Phụ trách công tác hội cựu chiến binh

0975432935

 

14

Trần Thị Dung

1969

Chủ tịch Hội nông dân

Phụ trách công tác của hội nông dân

0963323869

thuydung23869@gmail.com

15

Nguyễn Văn Thuận

1979

Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

Phụ trách công tác quân sự địa phương

01663188268

nguyenthuan.du@gmail.com

16

Nguyễn Văn Tấn

1972

CC Địa chính - NN-XD&MT

Phụ trách công tác Địa chính

0972694227

 

17

Tô Thị Lan Phương    1986  Bí thư Đoàn TN      0976759686

 

19

Nguyễn Văn Điệp

1977

Trưởng đài xã

Phụ trách tuyên truyền của xã

0975757549

 

 
 
UBND xã Trung Chính
Nguồn: UBND xã Trung Chính