Cơ cấu tổ chức

05/06/2017 14:04 Số lượt xem: 112

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Phạm Ngọc Hà

1965

Chủ tịch UBND xã

Phụ trách điều hành UBND khối nội chính

0983640756

pnha.lt@bacninh.gov.vn

2

Lương Văn Hùng

1962

Phó chủ tịch UBND

Phụ trách khối kinh tế, văn hóa xã hội

0914566233

lvhung.lt@bacninh.gov.vn

 

           

3

Lương Văn Chiến

1968

CB Địa chính – Xây dựng

Phụ trách công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường

01644765838

lvchien.lt@bacninh.gov.vn

4

Đoàn Đình Mẽ

1969

CB Địa chính – Nông nghiệp

Phụ trách công tác nông nghiệp

0987022815

ddme.lt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Toàn

1987

CB Văn hóa xã hội

Phụ trách công tác lao động, thương binh & xã hội

0972666185

nttoan1.lt@bacninh.gov.vn

6

Phí Đình Ánh

1963

CB Văn hóa xã hội

Phụ trách công tác văn hóa thông tin

0979604007

pdanh.lt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Văn Sĩ

1980

CB Tư pháp hộ tịch

Phụ trách công tác tư pháp, hộ tịch

0976714636

 

nxsy.lt@bacninh.gov.vn

8

Phạm Văn Lượng

1974

CB Văn phòng UBND

Phụ trách công tác văn phòng 1 cửa

0987376570

pvluong.lt@bacninh.gov.vn

9

Phạm Văn Phượng

1971

CB Văn phòng – Thống kê

Phụ trách công tác văn phòng thống kê

0982660037


pvphuong.lt@bacninh.gov.vn

 

10

Trần Đình Nghĩa 1976 CB Tư pháp hộ tịch Phụ trách tư pháp hộ tịch 0978048569 tdnghia.lt@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Hữu Lực

1962

CB Tư pháp hộ tịch (Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự)

Phụ trách công tác quân sự

0378566292

nhluc.lt@bacninh.gov.vn

12

Đinh Thị Hồng

1970

Chủ tịch Hội phụ nữ

Phụ trách công tác về phụ nữ

0967234488

hoiphunuxatrungchinh@gmail.com

13

Phạm Thị Thời

1989

CB Kế toán ngân sách

Phụ trách công tác Kế toán ngân sách

0962994920

phamthoi.11bd@gmail.com

14

Trần Văn Khôi

1961

CT Hội Cựu chiến binh

Phụ trách công tác hội cựu chiến binh

0904067652

 

15

Trần Thị Dung

1969

Chủ tịch Hội nông dân

Phụ trách công tác của hội nông dân

0963323869

thuydung23869@gmail.com

16

Nguyễn Văn Thuận

1979

Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

Phụ trách công tác quân sự địa phương

01663188268

nguyenthuan.du@gmail.com

 

         

 

17

Nguyễn Văn Tấn

1972

CB Tư pháp hộ tịch

Phụ trách công tác tiếp công dân

0972694227

 

 

         

 

19

Nguyễn Văn Điệp

1977

Trưởng đài xã

Phụ trách tuyên truyền của xã

0975757549