Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 176
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 78/BC-UBND Báo cáo theo dõi thihành pháp luật về xử lý VPHC giai đoạn 2020-2023 Tư pháp 12/10/2023
2 13/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Trung Chính năm 2023 Tư pháp 22/02/2023
3 11 KẾ HOẠCHThực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 An ninh - Quốc phòng 21/02/2023
4 11/KH-UBND KẾ HOẠCHThực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 An ninh - Quốc phòng 21/02/2023
5 32/CV-UBND V/v Tăng cường thực hiện công tác Dân số và phát triển giai đoạn 2021 - 2030 Y tế 16/02/2023
6 17/QĐ-UBND Quyết định Ra hạn giải quyết đơn tố cáo lần 2 Y tế 03/02/2023
7 10/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn BCĐ Phòng, chống HTV/ADIS Y tế 03/02/2023
8 09/QĐ-UBND Uyết định Kiện toàn Ban CSSK nhân dân Y tế 03/02/2023
9 17/KH-UBND KẾ HOẠCHTổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Lĩnh vực khác 17/01/2023
10 05/KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyên truyền CCHC xã Trung Chính năm 2023 Lĩnh vực khác 16/01/2023
11 16 Công văn chỉ đạo tăng cường diệt chuột đồng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 11/01/2023
12 02/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện các QĐ, KL sau thanh tra, kiểm tra Lĩnh vực khác 10/01/2023
13 01/KH-UBND Kế hoạch CCHC năm 2023 Lĩnh vực khác 05/01/2023
14 01/QĐ-UBND 01 Lĩnh vực khác 03/01/2023
15 142 V/v thực hiện Thông báo Kết luận số 03/TB-BCĐ ngày 19/8/2022 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Y tế 22/08/2022
16 13 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Y tế 12/01/2022
17 01 Danh sách tập huấn Tổ Covid Y tế 10/01/2022
18 34/QĐ-UBND V/v điều động dân quân tham gia trực chiến bảo vệ sscđ trong dịp 30/4-01/5/2020 An ninh - Quốc phòng 27/04/2020
19 33/QĐ-UBND V/v thành lập tổ rà soát các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn trong đại dịch covid-19 Lao động - Thương binh - Xã hội 23/04/2020
20 32/QĐ-UBND V/v kiện toàn lực lượng thực hiện phương án phối hợp liên ngành kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn xã Y tế 16/04/2020
Trang 1/9|<<123456>>|